مقالات

مقالات چاپ شده (علمی – پژوهشی)

 1. تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان تک ماکارون)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1400

 2. تأثیر فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)، مدیریت اطلاعات، زمستان 1399

 3. تحول دیجیتال در فرایند یاددهی-یادگیری: سنجش صلاحیت دیجیتال دانشجومعلمان، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، پاییز 1399

 4. تحلیل سبک های زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی، نشریه مدیریت ورزشی، پاییز 1399

 5. مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارت ها و ارائه مدل، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، پاییز 1399

 6. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، تابستان 1399

 7. رتبه بندی عوامل اصلی موفقیت و بسایت جاباما، گردشگری و توسعه-انجمن علمی گردشگری ایران، تابستان 1399

 8. مدیران عالی آموزش و پرورش: شناسایی شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز و ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی شایستگی ها، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، بهار 1399

 9. شناسایی مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، بهار 1399

 10. اثر اعتماد تیمی بر فرهنگ مشارکتی: نقش میانجیگری انتقال دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1399

 11. طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، زمستان 1398

 12. بررسی قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده، حسابداری ارزشی و رفتاری، زمستان 1398

 13. شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، زمستان 1398

 14. مطالعه تطبیقی مدارس خرید خدمات آموزشی در دوره ابتدایی با مدارس دولتی استان قم و ارائه مدل مفهومی، مجله دانشکده پزشکی مشهد، زمستان 1398

 15. شناسایی و مقایسه ارزش ها و تجارب ورزشی بین نسل های ایرانی، پژوهش در ورزش تربیتی، زمستان 1398

 16. سنجش و اعتباریابی عوامل مؤثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز 1398

 17. واکاوی مفهوم سلامت جنسی دانش آموزان نوجوان از منظر صاحب نظران، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، پاییز 1398

 18. به گزینی روش های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، مطالعات برنامه ریزی آموزشی، تابستان 1398

 19. تبیین نقش سرمایۀ روان شناختی کارآفرینانه در ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز جدید: نقش میانجی قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های تجهیزات پزشکی)، مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان 1398

 20. چارچوب تحلیل قابلیت های فناورانه در محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، تابستان 1398

 21. ارائه الگوی آموزش مهارت محور برای توسعه کارآفرینی رسانه ای، توسعه کارافرینی، بهار 1398

 22. شناسایی شایستگی های مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی، مدیریت مدرسه، بهار 1398

 23. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد، بررسی نظاممند و فراترکیبِ تفسیری- کیفی، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (دانشگاه تربیت مدرس)، بهار 1398

 24. بررسی رابطۀ مدل بومی هوش عاطفی و اثربخشی بازاریابی در مدیران شرکت های تأمین کنندۀ مواد شیمیایی صنعتی استان اصفهان، مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1398

 25. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد، بررسی نظام مند و فراترکیبِ تفسیری- کیفی، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (دانشگاه تربیت مدرس)، بهار 1398

 26. العوامل المؤثرۀ عمى رغبۀ المشروعات الصغیرۀ والمتوسطۀ فی تطبیق نظم المعمومات المحاسبیۀ، مجلۀ جامعۀ تشرین للبحوث و الدراسات العلمیۀ :سلسلۀ العلوم الاقتصادیۀ و القانونیۀ، زمستان 1398

 27. آسیب شناسی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم براساس مدل سیستم فنی- اجتماعی، فصلنامه تعلیم و تربیت، زمستان 1398

 28. مؤلفه های رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب، مدیریت سازمان های دولتی، زمستان 1398

 29. آسیب شناسی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم براساس مدل سیستم فنی- اجتماعی، فصلنامه تعلیم و تربیت، زمستان 1398

 30. درآمدی بر مبانی فلسفی مدیریت اسلامی با تاکید بر انسان شناسی، اسلام و پژوهش های مدیریتی، زمستان 1398

 31. طراحی و اعتبارسنجی مقیاس قلدری معلمان نسبت به دانش آموزان، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، زمستان 1398

 32. رمنوتیک و توسعه: رهیافتی هرمنوتیکی جهت مواجهه با گسست فکری در مفهوم توسعه، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، پاییز 1398

 33. 44 تاثیر مولفه های شخصیت بر اثر منسانی مدیران و سرپرستان شرکت توزیع برق استان قم، مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان 1398

 34. فهم تجربۀ خرید احساسی کالای بادوام: مطالعۀ پدیدارشناختی در خرید لوازم خانگی، جهیزیه مدیریت بازرگانی، تابستان 1398

 35. ثر توانمندسازی روان شناختی وحمایت سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، تعاون و کشاورزی، تابستان 1398

 36. آسیب شناسی پژوهش های داخلی در زمینۀ مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد فراترکیب، مدیریت سازمانهای دولتی، تابستان 1398

 37. اصول و روش های تربیتی مبتنی بر حکمت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، تابستان 1398

 38. بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگ ساز مدیریت گرایی نهاد دولت در رهگذر فلسفۀ دولت دینی، فلسفه دین، تابستان 1398

 39. تأثیر ارزیابی 963 درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، بهار 1398

 40. واکاوی و فهم اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین)، بهار 1398

 41. تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، بهار 1398

 42. تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (مطالعه مبانی مدیریت در ورزش)، بهار 1398

 43. طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، فصلنامه تدریس پژوهی، زمستان 1397

 44. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان، مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین)، زمستان 1397

 45. بررسی ساختاری تأثیر عدالت رویه ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه، مطالعات رفتار سازمانی، زمستان 1397

 46. شناسایی و تبیین شایستگی های پایه و الزامات توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پاییز 1397

 47. رویکرد فرآیندی و روش شناسی آن در مطالعات کارآفرینی، روش شناسی علوم انسانی، پاییز 1397

 48. طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت سرمایه اجتماعی، تابستان 1397

 49. بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظۀ مداخلۀ اعتماد به برند و محتوای تبلیغات، تحقیقات بازاریابی نوین، بهار 1397

 50. بررسی تطبیقی تصمیمات آمیخته بازاریابی از دیدگاه اسلام و غرب، مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1396

 51. فهم جوهره، موففیت رهبران در فهم جوهره موفقیت رهبران در مذاکرات کارآفرینانه: رویکرد پدیدارشناسانه، مطالعات رفتار سازمانی، زمستان 1395 (دریافت مقاله )

 52. تحلیل گفتمان سازمانی؛ بررسی رهگفت های ارتباطی در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) مدیریت فرهنگ سازمانی، پاییز 1395 (دریافت مقاله )

 53. سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی (ارائة یک نظریة داده‌بنیاد)، پژوهش در ورزش تربیتی، زمستان 1395 (دریافت مقاله )

 54. الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشور، مدیریت اسلامی، پاییز 1395 (دریافت مقاله )

 55. بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران، مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان 1395 (دریافت مقاله )

 56. بررسی نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانی EFQM در شرکت توزیع نیروی برق استان قم، مدیریت سرمایه اجتماعی، تابستان 1395 (دریافت مقاله )

 57. بررسی نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مدیران سازمان‌های دولتی به مدیریت راهبردی، مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1395 (دریافت مقاله )

 58. طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذائی ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، تابستان 1395 (دریافت مقاله )

 59. آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)، مدیریت فرهنگ سازمانی زمستان 1394

 60. چیستی نسبت دین و سرمایۀ اجتماعی با نگرۀ فلسفی (مورد‌کاوی: پایش آیات قرآن در نظام وحیانی)، فلسفه دین، بهار 1394 (دریافت مقاله )

 61. بررسی و مقایسة عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL، مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان 1394

 62. لگوی مفهومی سطوح تأثیرگذاری آموزه های اسلامی بر خط مشی گذاری فرهنگی، معرفت فرهنگی اجتماعی، 1394

 63. رابطة قدرت و در کانال‌های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر – صنعت فرش دستباف ایران، مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1394

 64. تحلیلی دینی بر فرهنگ انتظار در جامعه زمینه ساز ظهور؛ بررسی موردی در میان دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 4 شهر شیراز، فصل نامه علمی پژوهشی مشرق موعود 1394

 65. فلسفه اخلاق در علم مدیریت، فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 1394

 66. شبكه خط مشی گردشگری كشور، مطالعات گردشگری (جهانگردی سابق) علامه طباطبایی، تابستان 1394 (دریافت مقاله )

 67. الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی، مدیریت فرهنگ سازمانی، پاییز 1394

 68. طراحی مدل مفهومی مؤلفه های سرمایة اجتماعی از منظر نظام اسلامی، مدیریت سرمایه اجتماعی، زمستان 1394 (دریافت مقاله )

 69. بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیلگر نوگرایی مصرف کننده )مطالعه موردی؛ محصوالت گوشی تلفن همراه شرکت SONY) فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی، زمستان 1393

 70. رابطه بین مهارت اجتماعی سازمانی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی درشرکت های دانش بنیان شهر تهران، توسعه کارآفرینی، تابستان 1393

 71. ارائه چارچوبی بری نظام و محدوده خط مشی گذاری تصمیم گیری و عمل در فضی مجازی، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، تابستان 1393

 72. بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان، با استفاده از مدل تتراکالس(مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا) فصل نامه علمی پژوهشی فرایند مدیریت وتوسعه، تابستان 1393

 73. فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 1393

 74. رویکرد میان رشته گی آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی عالی، مجله علمی پژوهشی نامه آموزش عالی، 1393 (دریافت مقاله )

 75. تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کوثر، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی و فرهنگی پژوهشگاه تحقیقات راهبردی 1393، زمستان 93

 76. بررسی دلایل‌عدم رشد بیمه‌های‌انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی درصنعت‌بیمه کشور) با ارائه راهکارهای مناسب، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت سازمانی، 1393

 77. بررسی وضعیت تدوین خط مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره 12، شماره 2،  تابستان 1393

 78. Studding Manager’s per Pormance Based On Jihadi Management Features، مجله بین المللی علمی پژوهشی علوم انسانی، زمستان 1393 (دریافت مقاله )

 79. بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی، مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12 شماره 1، بهار 1393

 80. روابط عمومی در عصر جهانی شدن: کاهش تعارض غیرکارکردی از طریق مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، زمستان 1393

 81. بررسی امكان پیاده سازیبرنامه ریزی جانشین پروری در جامعه المصطفی العالمیه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره (12) شماره 3، پاییز 1393

 82. طراحی مدل شایستگی مدیران گروههای برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی حرفه ای كشور، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، 1393

 83. بررسی امکان پیاده سازی برنامه ریزی جانشین پروری در جامعه المصطفی العالیمه، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 13، پاییز 1393.

 84. فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحقیقات مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. 1393

 85. طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتبار بخشی آن با استفاده از نظر خبرگان، مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 3، پاییز 1392

 86. طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 11، شمارة 3، پاییز 1392.

 87. روابط عمومی در عصر جهانی شدن: کاهش تعارض غیرکارکردی از طریق مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، 1392.

 88. بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش، فصل نامه علمی – پژوهشی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره اول، بهار 1392.

 89. بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیت کارآفرینانه با صفات اخلاقی اسلامی ( مطالعه موردی: دانشجویان مراکز آموزش عالی استان قم)، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران سال (5) جلد 4، زمستان 1391

 90. ارائه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزش اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره (10) شماره 1، بهار و تابستان 1391

 91. فرهنگ کارآفرینی و ارتباط آن با فلسفه دین: در تکاپوی مدل واره بومی، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین دوره (9) شماره 1، بهار و تابستان 1391

 92. هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 2، تابستان 1391.

 93. فرهنگ کارآفرین و ارتباط آن با فلسفه و دین: در تکاپوی مدل واره بومی، مجله علمی – پژوهشی فلسفه دین، دوره نهم، سال اول، بهار و تابستان 1391.

 94. ارائه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام، مجله علمی – پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391.

 95. بررسی رابطه بین سبک هویتی دانشجویان با شادی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای شادی دانشجویان، فرهنگ در دانش اسلامی2، سال دوم، شماره 1، بهار 1391. (دریافت مقاله )

 96. بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی كارآفرینانه با صفات اخلاقی اسلامی، حسین خنیفر، سیدمجتبی حسینی فرد، محمدجواد دهقان اشكذری، اسماعیل چزانی شراهی، فصلنامه توسعه كارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391.

 97. ایجاد جو کاری اخلاقی در بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ه، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، سال چهارم، شماره 13، پاییز 1390.

 98. رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)، دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در نظام های آموزشی، بهار و تابستان 1390.

 99. معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره بیست و سوم، بهار و تابستان 1390.

 100. مولفه های مدیریت آرمانی دولت جهانی موعود، فصلنامه (علمی-پژوهشی) مشرق موعود، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1390. (دریافت مقاله )

 101. بررسی شاخص های معطوف به نیازهای مالی کارآفرینان از طرح تا توسعه، فصلنامه (علمی-پژوهشی) توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران، سال چهارم، شماره 13، پاییز 1390.

 102.  کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی، فصلنامه (علمی-پژوهشی) دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 12، تابستان 1390. (دریافت مقاله )

 103. نقدی بر پژوهش کمی گرا و مبانی فلسفی آن، فصلنامه(علمی – پژوهشی) روش شناسی علوم انسانی، سال هفدهم، شماره 66، بهار 1390. (دریافت مقاله )

 104. مفهوم شناسی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت)، فصلنامه (علمی-پژوهشی) پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی، 1390. (دریافت مقاله )

 105. درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه (علمی-پژوهشی) مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شماره 21، بهار و تابستان 1389. (دریافت مقاله )

 106. مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی، دو فصلنامه (علمی-پژوهشی) مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، شماره 4، 1389.

 107. پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت، فصلنامه (علمی – پژوهشی) راهبرد، شماره 54، بهار 1389. (دریافت مقاله )

 108. جهانی شدن فرهنگ مهدویت از دیدگاه قرآن کریم و روایات اسلامی، فصلنامه (علمی – پژوهشی) مشرق موعود، شماره 16، زمستان 1389. (دریافت مقاله )

 109. بررسی و سنجش تناسب شغلی کارکنان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)،  فصلنامه (علمی – پژوهشی) مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 11، تابستان 1389.

 110. نظام ملی مهارت و فنآوری (در تکاپوی ارائه مدل بومی)، فصلنامه (علمی – پژوهشی) پژوهش در نظام های آموزشی، شماره 10، 1389.

 111. کارآفرینی خانگی: انگیزه ها و نقش عوامل جمعیت شناختی بر آن، فصلنامه (علمی – پژوهشی) توسعه کارآفرینی دوره 9، شماره 3، 1389.

 112. منشور اخلاق کاری و پایبندی به سازمان اخلاقی، فصلنامه (علمی-پژوهشی) مدیریت و منابع انسانی در نفت، شماره 8، پاییز 1388. (دریافت مقاله )

 113. درآمدی به فلسفه اخلاق در سازمان، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های فلسفی کلامی، سال یازدهم، شماره اول، پاییز 1388. (دریافت مقاله )

 114. بررسی نقش ارتباطی شنود موثر و تعهد سازمانی، فصلنامه (علمی-پژوهشی) پژوهش های مدیریت منابع انسانی، شماره 3، تابستان 1388. (دریافت مقاله )

 115. درآمدی بر فلسفه اخلاقی در سازمان (مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی)، فصلنامه (علمی – پژوهشی) فلسفی – کلامی، شماره 41، پاییز 1388.

 116. بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمانها منتخب، فصلنامه (علمی-پژوهشی) دانشگاه شاهد- دانشور زمستان 1388.

 117. شناخت شخصیت مدیران، لازمه مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی: مدل پنج عاملی شخصیت در دانشگاه علوم پزشکی قم)، فصلنامه (علمی – پژوهشی) مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی، درمانی ایران دوره 12، شماره 37، پاییز 1388. (دریافت مقاله )

 118. بررسی رابطه بین مولفه های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان (در سازمانهای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم)، فصلنامه (علمی – پژوهش) مدیریت دولتی دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388.

 119. فلسفه منشورهای اخلاقی و پایبندی به اخلاق حرفه ای، فصلنامه (علمی-پژوهشی) فلسفی-کلامی دانشگاه قم شماره 39، بهار 1388.

 120. تبیین انگیزش به عنوان جوهره کارآفرینی دولتی، فصلنامه (علمی – پژوهشی) توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشکده کارآفرینی – دانشگاه تهران سال 2، شماره 5، پاییز 1388.

 121. رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت های اقتصادی کوچک و متوسط، فصلنامه (علمی – پژوهشی) توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی – دانشگاه تهران، سال اول، شماره دوم، زمستان1387.

 122. بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی، فصلنامه (علمی-پژوهشی) توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دوره 1، شماره1، پاییز و زمستان 1387.

 123. شناسایی و تدوین استانداردهای علمی و عملکردی مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران و ارائه الگوی مناسب، فصلنامه (علمی-پژوهشی) روان شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران سال 37، شماره 4، زمستان 1386. (دریافت مقاله )

 124. مقدمه ای بر پژوهش های کیفی، چالش ها و راهکاره، فصلنامه (علمی – پژوهشی) روش شناسی علوم انسانی حوزه دانشگاه، سال 13، شماره 50، بهار 1386.

 125. نظام پژوهشی پیشرو (زادگی یا پروردگی)، فصلنامه (علمی – پژوهشی) روش شناسی علوم انسانی حوزه دانشگاه، سال 13، شماره51، تابستان 1386. (دریافت مقاله )

 126. بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)، فصلنامه (علمی – پژوهشی) دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت، دوره 20 شماره 79 زمستان 1386. (دریافت مقاله )

 127. ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی (3C)، فصلنامه فرهنگ مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 8، بهار 1384.

 128. درآمدی بر استانداردسازی منابع انسانی در نظام آموزشی، فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی (علمی-پژوهشی) (دانشگاه تهران)، سال چهارم – شماره 2 – سال 84-1383.

 129. درآمدی بر مدیریت آموزشی و بحث استانداردسازی، فصلنامه (علمی‌-پژوهشی) انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، سال 3، شماره 5، سال 83-1382.

 130. فضای قرن بیست و یکم و استانداردهای آموزشی، فصلنامه (علمی-پژوهشی) انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، سال 3، شماره 5، سال 83-1382.

 131. بررسی رابطه بین تیپ شخصیتA&B و سبک مدیریت (در سازمانهای منتخب)

 132. مقدمه ای بر مدیریت آمایش سرزمین در ایران و جهان

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی و بین المللی (ژورنال، فصلنامه و I.S.I)

 1. Emotional Intelligence and Its Impact on Job Satisfaction of Employees (Case study: Qom Regional Water Company), International Journal of Scientific Management and Development, February 2016, Vol.4, No.2, pp:43-47. ( full text)

 2. The relationship between emotional intelligence of managers and application of servant leadership style in Iran Distributing Company, Vol.4, No.1 Special Issue on New Dimensions in Economics, Accounting and Management, European Online Journal of Natural and Social Sciences 2015. ( full text)

 3. The Review of the Relationship between Efficiency of Servant Managers and the Factors contributing of Emotional Intelligence in Iranian distribution National Company, nternational Research Journal of Management Sciences. Vol., 3 (Special, 4), 207-226, 2015. ( full text)

 4. prioritization of constructive factors of the person-entrepreneurship fit in knowledge based entrepreneurial firms in Tehran, applying PCA technique, Asian journal of research in bussiness economics and management, Octobr 2014.

 5. The Investigation of Advantages and Challenges of CBT Courses from Experts’ Viewpoints (Case Study: Selected Universities of Qom City), journal of social issues and humanities, 2014.

 6. RECOGNITION OF STRATEGIC REWARD SYSTEMS AND INCENTIVES INFLUENCING EMPLOYEES, International Journal of Modern Management & Foresight, 1(50), 2014.

 7. Ranking of Mutual Funds in Tehran Stock Exchange (www.ilshs.pl), International Letters of Social and Humanistic , 18 (2014) pp 8-13 ISSN: 2300-2697

 8. Recognition of Strategic Reward Systems and Incentives Influencing Employees, Journal of Modern Management of Foresight, Vol. 1, Issue 5, May 2014, pp.193-206 ISSNN: 2345-5314

 9. Ranking of Mutual Funds in Tehran Stock Exchange (www.ilshs.pl, International Letters of Social and Humanistic , 18 (2014) pp 8-13 ISSN: 2300-2697

 10. Prioritizations of Constructive Factors of the Person – Entrepreneurship Fit in Knowledge Based Entrepreneurial Firms in Tehran, Applying PCA Technique, Asian Journal of Research in Business, Date: April 26 2014, Vol.3, No 7, Jouly 2013

 11. Recognition of Strategic Reward Systems and Incentives Influencing Employees, Journal of Modern Management of Foresight, Vol. 1, Issue 5, May 2014, pp.193-206 ISSNN: 2345-5314

 12. Ranking of mutual funds in Tehran Stock Exchange, International Letters of Social and Humanistic Sciences, 18 (2014) 8-13.

 13. Changes in Organizational Structure from a Bureaucratic to an Adhocratice, Elixir International Journal, Elixir Mgmt. Arts 57 (2013) 14.144-14148, ISSN: 2229-712

 14.  Management Citizenship Behavior: Definitions, Formation and the Consequences in Organization, Elixir International Journal, Elixir Mgmt. Arts 57 (2013) 14.149-14153, ISSN: 2229-712

 15. The Investigation of the Relation Between Job Satisfaction and Emotional Intelligence, Elixir International Journal, Elixir Mgmt.Busi.Mgmt 59 (2013) 15529-15532, ISSN: 2229-712

 16. A Survey on the Relationship Between Systematic Risk, Earning per Share and Dividend per share and Cost of Securities Exchange of Tehran, Elixir International Journal, Fin.Mgmt 60 (2013) 16175-16182, ISSN: 2229-712

 17. Evaluation of Tarbiat Modares University Brand Based on University Brand ECO System Model, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences

 18. Investigation of Factors Affecting the Selection of Virtual Education Programs, Journal of Social Issues and Humanities, 30 October, 2013 Article No: Journalsih- 5 -210

 19. Localization of Quality Management System Based on Cultural Value Case Study: ISO 9001: 2008 Management System in Iranian Organizations, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Pramt 2013 Vol 38,5 ISSN: 1607-7393

 20. The Investigation of Advantages and Challenges of CBT Courses From Expert’s Viewpoints (Case Study: Selected University of Qom City), Journal of Social Issues and Humanities, Volume,1 Issue 3 August 2013

 21. The Study of The Relation Between Organizational Justice and Knowledge Management., Elixir International Business Management, Elixir. Inter. Busi.Mgmt (59) (2013) 15379-15382

 22. Evaluation of Tarbiat Modares University Brand Based on University Brand ECO System ModelInternational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Jouly 2013 Vol.3, No 7 ISSN: 2222-6990

 23. Investigation of Factors Affecting the Selection of Virtual Education Programs, Journal of Social Issues and Humanities, 30 October, 2013 Article No: Journalsih- 5 -210

 24. Localization of Quality Management System Based on Cultural Value Case Study: ISO 9001: 2008 Management System in Iranian Organizations, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Pramt 2013 Vol 38,5 ISSN: 1607-7393

 25. The Investigation of Advantages and Challenges of CBT Courses From Expert’s Viewpoints (Case Study: Selected University of Qom City), Journal of Social Issues and Humanities, Volume,1 Issue 3 August 2013

 26. The Study of The Relation Between Organizational Justice and Knowledge Management., Elixir International Business Management, Elixir. Inter. Busi.Mgmt (59) (2013) 15379-15382

 27. Primary Education based on Spiritual Values of Islam in the Process of Teaching Students, Journal of Basic and Applied Scientific research, Part I 3(3) , 2013.

 28. Investigation of Factors Affecting the Selection of Virtual Education Programs (Case Study: Selected Universities of Qom City) , Journal of Social Issues & Humanities, Volume 1, Issue 5, June 2013.

 29. Localization of quality management system based on cultural values, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, RRAMT 2013- Vol. 38, 2013, 5.

 30. Evaluation of Tarbiat Modares University brand based on University Brand Ecosystem Model, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, July 2013, Vol. 3, No. 7.

 31. The study of the relation between organizational justice and knowledge management, Hossein Khanifar, Fariba Ataei, Hamid Maleki, Bita Abdolhosseini and Mostafa Emami, Elixir International Journal, 1 June 2013.

 32. The investigation of the relation between job satisfaction and emotional intelligence, Elixir International Journal, 6 June 2013.

 33. Management Citizenship Behavior: Definitions, Formation and the Consequences in Organization, Hossein Khanifar, Seyed Reza Razavi Saeedi and Samereh Shojaee, Elixir International Journal, 6 April 2013.

 34. A survey on the Relationship Between Systematic Risk, Earning Per share and Dividend Per share and Cost of Capital in Accepted Companies in Securities Exchange of Tehran, Gholamreza Jandaghi, Hossein Khanifar, Reza Tehrani and Jalal Naderi, Elixir International Journal, 4 July 2013.

 35. Changes in Organizational Structure from a Bureaucratic Organization to an Adhocratic one, Hossein Khanifar, Fatemeh Saghari, Seyed Reza Razavi Saeedi and Alireza Rostami, Elixir International Journal, 6 April 2013.

 36. Factors Influencing the Intendency of E-Banking: An Integration of TAM & TPB with e-service Quality, Elixir Fin. Mgmt, Elixir (46) (2012) Pp 8072-8079

 37. Studying the Behavior of Processed Meats (Sausage, Salami, Hamburger) Consumers in Tehran and Shiraz (2011), Journal of Basic and Applied Scientific research, 2(8), 2012. ( full text)

 38. the study of organizational culture factors preventing official corruption, Journal of Basic and Applied Scientific research, 2(9), 2012. ( full text)

 39. a study in order to provide a model for the management of organizatioinal ignorance, Journal of Basic and Applied Scientific research, 2(9), 2012. ( full text)

 40. Analysis of Job Satisfaction and Professional Commitment between Staffs, Journal of Basic and Applied Scientific research, 2(7), Hosein Khanifar, 2012. ( full text)

 41. Recognition of Access to Educational Technologies in the Educational System of Iran, Journal of Basic and Applied Scientific research, 2(7), 2012. ( full text)

 42. Job satisfaction is a great mediator in perceived QWL: The investigation of Work Life Quality Status for IT User Employees (An empirical Survey on Universities Based in Qom Province in Iran), INNOVA CIENCIA, March 2012. ( full text)

 43. The Investigation of the Relation Between Entrepreneurship and Globalization, Government, Market Structure, and Market Resources (Case Study in the Tourism Industry of Iran), Journal of Applied Sciences Research, 8(2): 1079-1087, 2012. ( full text)

 44. The Comparative Study of Responding Systems in The Governmental Centers of Four Countries (America – Britannia- Pakistan- Bangladesh), Journal of Basic and Applied Scientific Research, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)7781-7786, 2012. ( full text)

 45. Factors influencing the intendancy of e-banking: An integration of TAM & TPB with eservice quality, Journal of Applied Sciences Research, 8(3): 1842-1852, 2012. ( full text)

 46. The investigation of the business ethics: reviews, appraises and critiques theoretical, Journal of Applied Sciences Research, 8(6): 2949-2958, 2012. ( full text)

 47. The Study of the Relationship between Organizational Trust and Organization Creativity (Case Study in Purge National Company and Distribution of Petroleum products in Kermanshah – Iran), Journal basic applied scientific research, Vol. 2 No. 3 2012. ( full text)

 48. Strategies of increasing Non-oil exports of Iran- qom state case study: sohan, Journal basic applied scientific research, Vol. 2 No. 3 2012. ( full text)

 49. The study of the relation between emotional intelligence and burnout of staff (cast study of Staff at state university in ghom), Interdisciplinary Journal of Contemporary research in business, Vol. 3 No. 9 2012. ( full text)

 50. Impacts corporate social responsibility activities on company financial performance, Interdisciplinary Journal of Contemporary research in business, Vol. 3 No. 9 2012. ( full text)

 51. The professional and applied ethics constituents of IT Specialist and User, European Journal of Social Sciences, Vil.27 No.4 2012. ( full text)

 52. Studying Affecting Factors on Analysts’ Decisions Regarding, Share Analysis in Tehran Stock Exchange: A Fundamental Analysis Approach, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 44 (2012. ( full text)

 53. Clarifying ethical constituents of God-believing employees to mitigate the outcomes of rumors and organizational rumor management, International Journal of Human Resource Studies , Vol 2, No 1 (2011). ( full text)

 54. The survey of pre-school teachers standards in Islamic republic of Iran, European Journal of scientific research, Vol. 58 No. 3 2011. ( full text)

 55. The Survey of Correlation between Social Capital and Knowledge Management (The Case Study in National Refining and Distribution of Oil Company in Iran(shiraz)), Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5 No. 12 2011. ( full text)

 56. identifying the challenges related to policymaking institutions for entrepreneurship formal education in Iran, African Journal of Business Management , Vol. 5, 2011. ( full text)

 57. Identifying the Dimensions and Components of Islamic Work Values (IWV) for Public services sector of Iran , European Journal of Social Sciences, Vol. 22 No. 2 2011. ( full text)

 58. the critical success factors in implementing knowledge management: agricultural organization in Islamic republic of Iran, British journal of science , Vol. 1 (2) 2011. ( full text)

 59. فلسفه مدلسازی در پژوهش(به زبان روسی)، مجله باکو، س 1 ش 73، 2010.

 60. مشکلات ارتباط بین سطوح آموزش و پرورش و حمایت از فارغ التحصیلان فنی حرفه ای در ایران (به زبان روسی)، Журнале научных публикаций аспирантов и докторантов  مجله انتشارات علمی دانشجویان فوق لیسانس و دکتر، ش 3، 2010. Iran Sagirdl, باکو, ش2, 2010.

 61. The relationship between organizational culture and sovereignty of merit principle in Iran National Company of petrochemical industry, Academic Leadership, Vol. 8 Issue 3 2010. ( full text)

 62. Identifying and Developing Scientific and performance standards for Educational Administrators of Tehran’s High Schools and Providing an Appropriate Model, Academic Leadership, Vol. 6 Issue 1 2010. ( full text)

 63. Organizational consideration between spirituality and professional commitment , European journal of social sciences, Vol. 12 Number 4 2010. ( full text)

 64. Studying the mental & Social of play in children’s life (case study: Iranian Children), World Academy of Science Engineering and Technology, Vol. 54 June 2009-12-20 Paris France.

 65. The relationship between organizational culture and sovereignty of merit principle in Iran National Company of petrochemical industry, Bilimsel Eksaen Scientific Axis, Vol. 6 No. 17 2010.

 66. The psychological and behavioral characteristics of governmental organizations managers with entrepreneurship approach The case of Islamic Republic of Iran, World academy of Science Engineering and Technology (Paris, France), Vol. 54 2009.

 67. Public sector managers and Entrepreneurship in Islamic Republic of Iran, Journal of management Development , Vol. 28 No.6 2009. ( full text)

 68. Designing a competent organizational culture model for customer oriented companies, African Journal of Business management, Vol. 3 PP.281-293 July 2009 (I.S.I). ( full text)

 69. The study on the Relationship Between management skills of managers and organizational learning in Rah – shahr International corporation , International Business Management ISSN: 1993-5250 medwell journals , Vol. 4 PP. 69-74 2009. ( full text)

 70. دور النظام الاخلاقی فی تطویر المصادر البشریة (بخش دوم)، فصلنامه بناة الاجبال، دمشق- سوریه السنه (18) العدد (70-71) 2009.

 71. الابدع فی الادیان و المدارس الدینیة، فصلنامه المعارج، النسة (19) العدد 109 2009 .

 72. السیاسة, الحکومة, التربیة و التعلیم فی اسرائیل، فصلنامه شوؤن الاوسط Shu’un Al – Awsat، Vol. 132 ربیع 2009 الصفحه 123.

 73. Identifying and Developing Scientific and performance Standard Education Administrator of Tehran’s High Schools and Providing Appropriate Model, Journal academic Leadership Volume: 6, 30 may 2008.

 74. Ethical Considerations of physical Education In an Islamic Valued System, Journal of Health Ethics (University of Mississippi). Vol. 1, No. 1 (2008). ( full text)

 75. دور النظام الاخلاقی فی تطویر المصادر البشریة (بخش اول)، بناة الاجیال، دمشق – سوریه السنه 17, العدد 6 / 2008.

 76. النظام الاخلاقی و تطویرالطاقات البشریة، فصلنامه نصوص معاصرة، السنة الرابعة العدد 14-13 شتاء و ربیع 2008.

 77. مبادی التربیة و التعلیم دراسة فی الحقل الدینی، فصلنامه نصوص معاصرة، العدد 16-15 2008.

 78. اصول الادارة التربویة فی فكر الامام علی (ع)، مركز الحضارة لتنمیة الفكر اسلامی سلسله الفكر الایرانی المعاصر، العدد 3 2007.

 79. منهجیات البحث الخلاق: دراسه تطبیقیه فی حقل الاسلامیات، نصوص معاصره، السنه الثالثه – العدد الثانی عشر – خریف 2007.

 80. اصول الادارة التربویة فی نظر الامام علی (ع)، الحیاة الطیبة، السنة الخامسیة الرقم الخامس عشر صیف 2004.

مقالات چاپ شده: (ترویجی)

 1. بررسی تاثیر ویژگیهای شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی (مطالعه موردی، کارکنان مناطق پنج گانه شهرداری رشت)، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، 2015 (دریافت مقاله )

 2. بررسی فرایند مدیریت دانش در بنگاه های کوچک و متوسط، فصلنامه راهبرد توسعه، 1393

 3. ارائه مدل بومی از اخلاق حرفه ای ناظر بر محیط های مهارت بنیان با رویکرد به مطالعات بین المللی و فرهنگ بومی، آموزش فنی حرفه ای و اشتغال در ایران شماره 2 – 1392 جلد 2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای شکور

 4. کاهش سطح تعارضات میان گروهی افراد؛ نقش و تأثیر ارتباطات و تعاملات انسانی، راهبرد، شماره 8، پاییز 1391 (دریافت مقاله )

 5. بررسی رابطه بین شنود موثر و کاهش آسیب های عاطفی در خانواده. (مطالعه موردی: خانواده های تحت مشاوره سازمان بهزیستی شهرستان نیشابور)، فصلنامه علمی ترویجی بانوان شیعه، سال 8 شماره 27 پاییز و زمستان 1390

 6. مهارت آموزی قاعده ای دیرین و ضرورتی بنیادین، سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، اردیبهشت 1393.

 7. بررسی شاخصهای فرهنگی به عنوان ابزاری برای توسعه تجارت الکترونیک و ارتباطات فراملی، دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، اردیبهشت 1393.

 8. ارائه مدلی بومی از اخلاق حرفه ای ناظر بر محیطهای مهارت بنیان با رویکردهای به مطالعات بین المللی و فرهنگ بومی، آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران، جلد دوم.

 9. ارائه مدل بومی از اخلاق حرفه ای ناظر بر محیط های مهارت بنیان با رویکردهای به مطالعات بین المللی و فرهنگ بومی، آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران، 1392.

 10. طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت‌های مشتری‎ محور، نشریه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره: 8، 1391.

 11. بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین روستایی، همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، 1391.

 12. بررسی رضایت از میزان تحقق کارآفرینی در میان معلولان سازمان بهزیستی استان قم، همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، 1391.

 13. آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7، 1390.

 14. بررسی رابطه بین شنود مؤثر و کاهش آسیبهای عاطفی در خانواده، دوفصلنامه علمی – ترویجی مباحث بانوان شیعه، سال هشتم، شماره 27، پاییز و زمستان 1390.

 15. منشور مدیریتی امام علی (ع)، سلسله پیام های کاربردی مدیریت از نگاه امام علی (ع)، پنجره شماره 10 و 11، تابستان و پاییز 1390.

 16. نقش مدیریت در تحقق اهداف نبوی، فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه، شماره 31، سال نهم تابستان 1390.

 17. ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و ارتقاء سطح خداباوری با توجه به نظام ارزشی، پژوهش در اندیشه در حوزه بصیرت و تربیت دینی، سال هشتم، تابستان 1390 شماره 19.

 18. رویکرد اسلامی-تربیتی در تامین و توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: حوزه مدیریت آموزشی)، فصلنامه تخصصی عبور بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد، شماره 1، 1390.

 19. تبیین مولفه های اخلاقی و فرهنگی در پژوهش، فصلنامه علمی تخصصی معرفت اخلاقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، شماره 6، 1390.

 20. بررسی جایگاه پژوهش های کیفی در روش شناسی علوم انسانی، دو فصلنامه پژ‌وهش موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره)، سال سوم، شماره 1، 1390.

 21. الگوهای توسعه و کارآمدی علوم انسانی (با رویکرد به تجارب بین المللی)، نخستین کنفرانس دو سالانه بین المللی علوم انسانی در لندن، خرداد 1389.

 22. نقش سازمان اخلاقی در توسعه منابع انسانی، اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، 1389.

 23. روش های اندازه گیری معنویت در سازمان، فصلنامه تخصصی راهبرد انجمن علمی مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران، شماره 4، 1389.

 24. بنیادشناسی تحلیل محتوا با تاکید بر حوزه علوم دینی و معارف اسلامی، دو فصلنامه پژ‌وهش موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره)، سال دوم، شماره 1، 1389.

 25. بازکاوی ریشه کارآفرینی در کشاورزی ( مطالعه موردی: نظام ارزشی)، کارآفرینان، سال دوم، شماره دوازدهم، مهر ماه 1389.

 26. درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و کاربردها آن در ایران، آمایش سرزمین (دانشگاه تهران)، شماره 2، 1389. (دریافت مقاله )

 27. سازمان های چابک در مدیریت معاصر (ظهور، توسعه و کاربردهای آن)، فصلنامه تخصصی راهبرد انجمن علمی مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران، شماره 3، 1388.

 28. ویژگی های نظریه پردازی در حوزه پژوهشی علوم دین و معارف اسلامی، پژوهش نامه آموزشی، شماره 112، مرداد 1388.

 29. جریان دانش و اطلاعات در ساختارهای سازمانی نوین و ارائه الگوی بهینه برای سازمان صنایع هوافض، دو فصلنامه علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید ستاری، شماره 1، 1388.

 30. کارآفرینی در مدیریت ارزش مدار (مطالعه موردی: کارآفرینی امام علی(ع))، دانشنامه کارآفرینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بنیاد دانشنامه نگاری ایران)، شماره 2، 1388.

 31. کارآفرینی در ادیان و مکاتب دانشنامه کارآفرینی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بنیاد دانشنامه نگاری ایران)، شماره 2، 1388.

 32. الزامات محیطی ساختار سازمانی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، تازه های جهان بیمه، (پژوهشکده بیمه)، شماره 2، 1388.

 33. بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری در سازمان های دولتی، دكتر حسین خنیفر، دكتر سیدمهدی الوانی، دكتر غلامرضا جندقی و گلناز احمدی.

 34. پژوهش کیفی، رهیافتی نو در مطالعات مدیریت، فصلنامه مقالات مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، سال 4، شماره 1 زمستان 1388. (دریافت مقاله )

 35. اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان ه، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره6، شماره 18، پاییز و زمستان 1387. (دریافت مقاله )

 36. استرس شغلی، از افسانه تا واقعیت فصلنامه تخصصی راهبرد انجمن علمی مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران شماره 1، 1387.

 37. استرس شغلی و محیط های حرفه ای (عوامل، نظریه ه، اثرات) بخش دوم، فصلنامه تخصصی راهبرد انجمن علمی مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران، شماره 2، 1387.

 38. طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمانهای دولتی، فصلنامه (علمی-ترویجی)، فرهنگ مدیریت – دانشگاه تهران، سال 5، شماره 16، پاییز و زمستان 1386.

 39. در تکاپوی طراحی ساختار سازمانی مناسب، دوماهنامه تدبیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سال دوم، شماره 2، اردیبهشت 1385.

 40. اصول مدیریت کارآمد از دیدگاه امام علی(ع)، دوماهنامه تدبیر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سال 2، شماره 3، تیر1385.

 41. بازکاوی مفهوم طراحی فرایندی ساختار سازمانی، دوماهنامه تدبیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سال دوم، شماره 2، اردیبهشت 1385.

 42. بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای علمی برون رفت، فصلنامه (علمی – ترویجی) فرهنگ مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 12، بهار 1385.

 43. ارکان و ویژگی های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه علوم دین و معارف اسلامی، فصلنامه پژوهش های دینی (دانشگاه تهران)، شماره 5، پاییز، 1385.

 44. تحول در نظام آموزش عالی و خاستگاههای آن (با رویکرد به ابعاد مدیریتی، کنگره ملی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، سال 1385، ج8.

 45. کارآفرینی و نظام ارزشی با تأکید بر سیره پیامبر اعظم (ص)، ویژه نامه کارآفرینی، فروردین 1385.

 46. رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 14 پاییز و زمستان 1385.

 47. درآمدی بر چیستی و مولفه های نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی، فصلنامه پژوهش های دینی (دانشگاه تهران)، شماره 4، بهار، 1385.

 48. ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی (3C)، فصلنامه (علمی- ترویجی) فرهنگ مدیریت، (دانشگاه تهران)، شماره 8، بهار 1384.

 49. روند تحولات مدیریت نظام آموزش عالی در جهان امروز همراه با راهکاره، فصلنامه فرهنگ مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 9، تابستان 1384.

 50. تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تأکید بر آثار منتخب، فصلنامه فرهنگ مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 10، پاییز، 1384.

 51. پیش درآمدی بر اهمیت و ضرورت تربیت جوانان و ارائه مدل مفهومی (ایات و روایات)، سومین همایش مشاوره اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شماره 3، بهار 1381.

 52. جوان و اوقات فراغت، سومین همایش مشاوره اسلامی – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شماره 3، بهار 1381. (دریافت مقاله )

 53. حماسه حسینی و نوع تربیت انسانهای عصر واقعه، ماهنامه تربیت (وزارت آموزش و پرورش)، سال 16، اردیبهشت 1380.

 54. درآمدی بر اصول پیشگیری از آسیب مندی تربیت دینی، فصلنامه (علمی – ترویجی) تربیت اسلامی پژوهشکده تعلیم و تربیت مرکز مطالعات تربیت اسلامی، شماره 6، تابستان 1380.

 55. اصول مدیریت تربیتی از دیدگاه امام علی(ع)، فصلنامه (علمی – ترویجی) تربیت اسلامی پژوهشکده تعلیم و تربیت مرکز مطالعات تربیت اسلامی، شماره 4، زمستان 1379.

 56. آموزش بهینه – تبلیغ کارآمد، ره توشه نشریه آموزش مبلغین دفتر تبلیغات اسلامی دفتر طرح هجرت، ویژه نامه همایش، شماره 1، بهار 1379.

 57. تأثیرات هنر بر روح و روان آدمی، مجله تربیت (وزارت آموزش و پرورش)، سال 15، آبان 1378.

 1. A prelude to standard and standardization in Education system, Iranian Journal management Studies, Vol.1, No1 Winter 2007. ( full text)

 2. An introduction on prevention principles in moral education damages, Iranian Journal management studies, Vol. 2, No2June, 2009. ( full text)

مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی

 1. بررسی طراحی چارچوبی برای انتخاب مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از سیستم نسبی فازی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، سطح ملی، مشهد، 1395

 2. جایگاه هوشمند سازی در شادابی شهرهای هزاره سوم، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، ، سطح ملی، قم، 1395 (دریافت مقاله )

 3. هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان ها در ترازوی مدیریت علوی، دوفصلنامه علمی – تخصصی اسلام و مدیریت، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان 1394 (دریافت مقاله )

 4. بررسی رضایت از میزان تحقق کارآفرینی در میان معلولان سازمان بهزیستی استان قم در سال 90-91، مهارت آموزی و اشتغال، سطح ملی، تهران، 1392

 5. بررسی رابطه بین استفاده از فناوی اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین روستایی، مهارت آموزی و اشتغال، ، سطح ملی، تهران، 1392

 6. ارائه مدل بومی از اخلاق حرفه ای ناظر بر محیط های مهارت بنیان با رویکردهای به مطالعات بین المللی و فرهنگ بومی، آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران، ، سطح ملی، تهران، 1392

 7. ارایه مدلی بومی از اخلاق حرفه ای ناظر بر محیط های مهارت بنیان با رویکرد مطالعات بین المللی و فرهنگ بومی، اولین همایش مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری، ، سطح ملی، تهران، 1391

 8. مطالعه عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور، اولین همایش مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری، ، سطح ملی، تهران، 1391

 9. نقش مجتمع های آموزشی و پرورشی در توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی (نگاهی بومی ناظر مطالعات جهانی، اولین همایش مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری، ، سطح ملی، تهران، 1391

 10. توسعه متوازن آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش از منظر چالش ها فرصت ها و ارایه راهکارهای عملیاتی، همایش ملی توسعه آموزشهای فنی و حرفه و ای و کار و دانش در افق ایران 1404، 1391

 11. جهانی شدن و فرهنگ مهدویت از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، سطح ملی، تهران، 1390

 12. بررسی و مطالعه مدل بومی مناسب توسعه پایدار روستایی از منظر اشتغال، کارآفرینی و صنایع خرد و متوسط، دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، سطح ملی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1390

 13. بررسی نقش دانشگاه در گسترش علوم انسانی، همایش علوم انسانی در ایران، سطح بین المللی، رایزن علمی ایران و بریتانیا لندن، 1389

 14. آسیب شناسی، تحلیل محیطی و نسبی وظع مطلوب فرهنگ و اخلاق پژوهشگری و ارائه راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی پردیس قم دانشگاه تهران)، همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سطح ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389

 15. ملاحظات سازمانی بین تعهد حرفه ای و معنویت، همایش ملی رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش، سطح ملی، وزارت آموزش و پرورش، 1389

 16. الگوهای توسعه و کارامدی، علوم انسانی در ایران، سطح ملی، تهران، 1389
  تحلیلی بر مدل های مدیریت دانش، سومین کنفرانیس ملی مدیریت دانش، سطح ملی، تهران، 1389

 17. کارآفرینی سازمانی مفاهیم تعاریف مدل ها (در تکاپوی ارایه مدل بومی برای سازما نهای بومی ایرانی، سطح ملی، تهران، 1389

 18. بازکاوی تربیت جنسی در عصر امپراطوری رسانه ه، پنجمین همایش مشاوره اسلامی: مشاوره خانواده و تربیت جنسی، سطح ملی، قم، 1388

 19. نگاهی تحلیلی به سازمان اخلاقی در توسعه منابع انسانی، همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی درصنعت نفت، سطح ملی، تهران، 1388

 20. منشور اخلاقی کاری و پایبندی به سازمان اخلاقی، همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی درصنعت نفت، سطح ملی، تهران، 1388 (دریافت مقاله )

 21. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان، پژوهشنامه دانشگاه هوایی شهید ستاری، سطح ملی، تهران، 1387

 22. روان شناسی معنویت: مطالعه موردی سیره معنوی و روان شناختی حضرت رسول اعظم قم پیامبر اسلام قم، عرفان و معنویت نو، سطح ملی، دانشگاه تهران، 1387

 23. بررسی رابطه ساختار سازمانی بیمه مرکزی ایران با سرعت تصمیم گیری، پژوهشنامه دانشگاه هوایی شهید ستاری، سطح ملی، تهران، 1387

 24. مناسبات بین سازمان ارزشی و بهره وری منابع انسانی، اولین همایش ملی بهره وری منابع انسانی …، ملی، تبریز 1386

 25. تاثیر آموزه های دینی(مذهب بر سلامت روانی و بهره وری منابع انسانی ( مطالعه موردی: نظام های آموزشی، بهره وری منابع انسانی در آموزش و پرورش، ملی، تبریز 1386

 26. کارآفرینی آموزه ی عملی از سیره ی نبوی (مطالعه موردی: سیره ی تربیتی و آموزشی پیامبر اعظم (ص)، نخستین همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم و برنامه های درسی، ملی، تهران، 1386

 27. کارآفرینی در ادیان و مکاتب، مدیریت کارآفرینی، ملی، تهران، 1385

 28. کارآفرینی در سیره رسول اعظم اسلام (ص)، نهضت نرم افزاری تولید علم و آزاد اندیشی، ، ملی، تهران، 1385

 29. کارآفرینی در مدیریت ارزش مدار، مدیریت کارآفرینی، ، ملی، ملی، تهران، 1385

 30. مدیریت آموزش عالی: تاریخچه , تحولات و تجارب بین المللی، کنگره ملی علوم انسانی، ملی، تهران، 1385

اثر بدیع :

 • سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان فنی و حرفه ای، وزرات تعاون وکار و رفاه اجتماعی، 1390