راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی پایان نامه های دکتری در دانشگاه تهران

 1. (استاد راهنما) تحلیل بخشی الگوی شكل گیری قابلیت های فناورانه محصولات پیچیده (مطالعه موردی، یك بخش منتخب)، علی خدایاری، 1399

 2. (استاد مشاور) طراحی چارچوبی برای توسعه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در شرکت ملی نفت ایران، هادی احمدی ازرم، 1398

 3. (استاد مشاور) تبیین عوامل موثر بر رفتار هشدار دهی درباره خطاکاری بر اساس نظریه های شناخت اجتماعی و رفتارهای برنامه ریزی شده، کیوان شعبانی، 1398

 4. (استاد راهنما) ارائه الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش جهت استفاده در کانون ارزیابی راهنما صلاح الدین ابراهیمی، 1398

 5. (استاد مشاور) نقش خودافشایی در شبكه های اجتماعی مجازی بر ارتقاء امنیت اجتماعی در ایران، اکرم سماواتیان، 1398

 6. (استاد مشاور) ارائه مدل کارآفرینی رسانه ای برای کسب و کارهای مبتنی بر آموزش های مهارتی، محمد مهدی اردیبهشت، 1398

 7. (استاد مشاور) طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی در افق 1313 با رویكرد آینده پژوهانه (مورد مطالعه مدیران مقطع ابتدائی)، رضا عابدی تراب، 1398

 8. (استاد راهنما) ارائه مدل بومی در آموزش والدین به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جنسی دانش آموزان نوجوان، سعیده معماری، 1397

 9. (استاد راهنما) تجربه زیسته دانش آموزان از قلدری معلمان در دوران تحصیل و ارائه الگویی برای شناسایی و تبیین آن مورد مطالعه مدارس شهر تهران، ندا ابراهیمی مقدم، 1397

 10. (استاد راهنما) طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تامین اجتماعی ایران، علی حیدری، 1397

 11. (استاد راهنما) شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تمایل به استفاده و کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری در واحدهای کوچك و متوسط سوریه، مریم حمود، 1397

 12. (استاد راهنما) نظریه ی کارآفرینی به عنوان فرآیند پیوند فرصت.رفتار رویكرد فراپارادایمی به نظریه پردازی راهنما رضا کهن هوش نژاد،
  1397

 13. (استاد راهنما) طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان اصفهان، ندا زجاجی، 1396

 14. (استاد راهنما) ارائه چارچوبی برای برنامه درسی مهارت های زندگی دوره ابتدایی نظام آموزش عمومی ایران و اعتباربخشی آن، کبری کریم زاده وانق سفلی، 1396

 15. (استاد راهنما) ارائه چارچوبی برای تبیین عوامل موثر بر انتقال دانش بین اساتید دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكی تهران، نرگس قدسیان، 1396

 16. (استاد راهنما) طراحی مدل عملكرد صنعت ورزش ایران، رحیم خسرومنش، 1396

 17. (استاد راهنما) معماری نظام نظریه پردازی جهت خط مشی گذاری توسعه در کشور، افشین علی پورپیجانی، 1396

 18. (استاد راهنما) طراحی و تبیین مدل فرآیندی کارآفرینی و اعتباربخشی آن (مطالعه موردی: صنایع غذایی ایران)، علی لاهوتیان، 1396

 19. (استاد مشاور) ارائه چارچوب مفهومی خرید احساسی کالاهای با دوام منتخب در جامعه بومی و اعتبار سنجی آن، مریم خلیلی مقدم، 1396

 20. ارائه مبانی انسان‌شناختی و نقش آنها در تربیت دینی (با تکیه بر معارف نهج البلاغه) ( استاد راهنما) صفر نصیریان اذربناب ، 1395

 21. گونه شناسی سبک های زندگی ورزشکاران نخبه و ارائه الگو ،( استاد مشاور) احسان محمدی ترکمانی، 1395

 22. طراحی مدل صنعت ورزش ایران ، (استاد راهنما) رحیم خسرومنش، 1395

 23. تدوین الگوی رفتاری در حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی (ع) بر اساس متن نهج البلاغه ، ( استاد مشاور) ، صدیقه سادات هاشمی ، 1394

 24. اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) ،میثم آقداغی ، (استاد راهنما) 1395

 25. طراحی و اعتبار سنجی مدل خط مشی گذاری شبکه ای در حوزه گردشگری جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ، ( استاد مشاور) ،سامان جهاندیده، 1394

 26. ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (استاد راهنما)، حمید حاجی ملامیرزایی، 1393

 27. تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور ارائه مدل مفهومی و اعتبار بخشی آن (استاد راهنما)، حامد حاجی ملامیرزایی، 1393

 28. طراحی نظام نوآوری باز در بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران (استاد راهنما)،عباس منتظری، 1393

 29. طراحی مدل تدوین خط مشی در نظام آموزش های مهارت و فناوری کشور (استاد راهنما)، احمد عطارنیا، 1393

 30. طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور) (استاد راهنما)، سعید آیباغی اصفهانی، 1393

 31. طراحی الگوی رهبری در اسلام و اعتبار بخشی آن (استاد مشاور)، عباس شفیعی، 1393

 32. طراحی مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی در ایران (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران) (استاد راهنما)، علی فیاضی آزاد، 1394

 33. طراحی و آزمون مدل مفهومی کارآفرینی دولتی در سازمان های ایران (استاد مشاور)، یوسف وکیلی، 1391

 34. طراحی و اعتبار بخشی مدل توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی (استاد راهنما)، امیر حمزه محرابی، 1390

 35. طراحی مدل ارزشهای کاری کارکنان بخش آموزش دولتی ایران (استاد راهنما)، محمدصادق حسن زاده، 1390

 36. طراحی و اعتبار بخشی مدل عدالت زبانی در خصوص منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام (استاد راهنما)، کوکب فائز، 1390

 37. طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران ، استاد مشاور ، تورج حسن زاده ثمرین،1389

 38. بازخوانی مولفه‌های کلیدی مدیریت از منظر پست مدرنیسم (استاد مشاور)، سیدمحمدحسین هاشمیان، 1388

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

 1. بررسی و مطالعه سناریوهای جذب و پذیرش و آموزش معلمان در کشورهای مختلف و ارائه مدل بومی برای آن، فاطمه امیدی، 1398

 2. تحلیل مدیریت اماکن از منظر مدیریت اسلامی، سیما فرهمندممتاز، 1398

 3. بررسی شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی نو معلمان جذب شده آموزش وپرورش از طریق ماده 11 استان قم در سال 1398، محمدرضا ابدی نیک، 1398

 4. بررسی استراتژی پویش گرایانه و اثر آن روی سلامت سازمانی (شرکت های مرتبط با تولید مواد غذایی استان قم)، کرار محمد مدلول الجنابی، 1397

 5. میزان انطباق مولفه های انتصاب مدیران مدارس ابتدایی در سند تحول آموزش و پرورش با ویژگی های افراد منتصب در این پست از دیدگاه معلمان ناحیه 9 شهر قم، مریم سادات نجفی، 1397

 6. طراحی ابزار بومی سنجش مربیگری رهبر در شرکت فنی مهندسی آب تابان، زین العابدین جمشیدی اردشیری، 1397

 7. رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت وب سایت جاباما، بنفشه خلیلی پور، 1397

 8. تاثیر مربیگری بر توسعه مدیریت دانش معلمان ابتدایی مدارس آموزش و پرورش، عباس عامری پور، 1397

 9. آسیب شناسی فناوری اطلاعات در مدارس متوسطه اول بر اساس مدل swot در استان قم، صدیقه زیدآبادی نژاد، 1396

 10. بررسی تاثیر هوشمندی استراتژیک بر پایداری سازمانی:نقش تعدیل گری کارآیی، زهرا قاینی، 1396

 11. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت فروشگاه های زنجیره ای (مورد مطالعه:فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر قم)، سیدحسام طباطبایی، 1396

 12. ارزیابی فرایند تفویض اختیار- مطالعه موردی در گروه صنعتی سایپا، سیدعلی مرعشی، 1396

 13. اثر نقش تیم کاری بلبین بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات منتخب شهر تهران، محمدرضا حاجی باقراصفهانی، 1396

 14. بررسی ادراک دانشجویان بین الملل غیر مقیم از برند دانشگاه تهران و تاثیر آن بر ادامه تحصیل در این دانشگاه، رضا حسینی، 1396

 15. میزان مهارت های کوانتومی مدیران آموزشی و تاثیر آن بر عملکرد شغلی آنها، فاطمه سامانی، 1396

 16. ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای مدیران شهرداری (مورد مطالعه شهرداری ساوه)، معصومه حاجی عسکری، 1396

 17. آسیب شناسی اشتغال سازمانی بانوان از منظر اسلامی (مورد مطالعه- بیمارستان امام خمینی(ره))، سپیده گل سرخی کوهینی، 1395

 18. نیازسنجی آموزش کارکنان کلیدی مخابرات بر اساس مدل نیازسنجی DACUM در شرکت مخابرات مازندران، مایده معینی، 1395

 19. تحلیل راهبردی وضعیت صنعت شیلات استان هرمزگان در جهت توسعه صادرات، مجتبی آریانژاد ، 1395

 20. مطالعه وضعیت سواد اطلاعاتی مدیران مدارس ابتدایی و رابطه آن با هوش هیجانی آنها، الهام خودستانی، 1395

 21. بررسی رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهر بیرجند، محمد اسدالهی ، 1395

 22. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر توسعه مهارتهای کارآفرینی سازمانی در صنعت چاپ و نشر استان قم، پریسا امان الله زاده، 1395

 23. بررسی تاثیر روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه عمر با در نظر گرفتن متغیرمیانجی تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: شعب بیمه ایران شهرستان خرم آباد)، حمید هاشمی، 1395

 24. بررسی تجارب شهرداری کلان شهرهای منتخب بومی و بین المللی در حمایت از ورزش همگانی و ارائه الگوی مناسب برای شهر قم، ناصر شاهی، 1395

 25. ارزیابی طرح نظام رتبه بندی معلمان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن، محمدکاوه شعبانی، 1395

 26. آسیب شناسی فنی – اجتماعی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم بر اساس مدل سیستم فنی – اجتماعی، عاطفه غفرانی، 1395

 27. بررسی رابطه بین بلوغ کارکنان و ادراک عملکرد سازمان در اداره های آموزش و پرورش ناحیه 6 و 1 استان قم، حامد ابراهیمی خاکباز، 1395

 28. بررسی عوامل نگرشی موثر بر اقدام خرید اینترنتی پوشاک در شهر تهران، مهرداد شیرازی، 1395

 29. بررسی نقش میانجی آموزش ترغیبی معلمان در رابطه بین هیجان های تحصیلی و ادراک از محیط کلاس – مورد مطالعه: دانش آموزان اول دبیرستان شهر اصفهان، مریم اسدی مبارکه، 1395

 30. تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی پایدار با بکارگیری روش اولویت بندی فازی، الهام حسن زاده، 1395

 31. شناسایی فرصتهای صاداراتی محصولات صنعتی استان قم به کشور های حاشیه دریای خزر، ابوالفضل کارگر شورکی، 1395

 32. تاثیر عشق به برند،شخصیت برند، و تصویر برند بر روی تبلیغات دهان به دهان در حوزه محصولات مد و برند در مصرف کنندگان جوان تهرانی، سیدمحسن رهبرنیا، 1395

 33. بررسی مقالات علمی مدیریت در نشریات ایرانی : با محوریت پاسخ به مسائل سازمان های دولتی کشور، عرفان موحدی فر، 1395

 34. تدون استراتژی رقابتی جهت بانک ایران زمین، آزیتا ایرانشاهی، 1395

 35. تاثیر استراتژیک رسمس و انعطاف پذیری برنامه ریزی بر عملکرد شرکت، روح الله لسان، 1395

 36. تدون استراتژی رقابتی جهت بانک ایران زمین ، استا راهنما ، آزیتا ایرانشاهی 1395

 37. بررسی مقالات علمی مدیریت در نشریات ایرانی : با محوریت پاسخ به مسائل سازمان های دولتی کشور ، استاد مشاور ، عرفان موحدی فر 1394

 38. تاثیر عشق به برند،شخصیت برند، و تصویر برند بر روی تبلیغات دهان به دهان در حوزه محصولات مد و برند در مصرف کنندگان جوان تهرانی ، استا راهنما ، سیدمحسن رهبرنیا 1395

 39. شناسایی فرصتهای صاداراتی محصولات صنعتی استان قم به کشور های حاشیه دریای خزر ، استاد مشاور ، ابوالفضل کارگر شورکی 1395

 40. تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی پایدار با بکارگیری روش اولویت بندی فازی ، استا راهنما ، الهام حسن زاده 1395

 41. بررسی عوامل نگرشی موثر بر اقدام خرید اینترنتی پوشاک در شهر تهران ، استا راهنما ، مهرداد شیرازی 1395

 42. بررسی رابطه بین بلوغ کارکنان و ادراک عملکرد سازمان در اداره های آموزش و پرورش ناحیه 1 و 4 استان قم، استا راهنما، حامد ابراهیمی خاکباز 1395

 43. ارزیابی طرح نظام رتبه بندی معلمان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن ، استا راهنما ، محمدکاوه شعبانی 1395

 44. بررسی تاثیر روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه عمر با در نظر گرفتن متغیرمیانجی تصویر ذهنی برند(مطالعه موردی:شعب بیمه ایران شهرستان خرم آباد) ، استا راهنما ، حمید هاشمی 1395

 45. بررسی نقش میانجی آموزش ترغیبی معلمان در رابطه بین هیجان های تحصیلی و ادراک از محیط کلاس – مورد مطالعه: دانش آموزان اول دبیرستان شهر اصفهان ، استاد مشاور ، مریم اسدی مبارکه ،1395

 46. آسیب شناسی فنی – اجتماعی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم بر اساس مدل سیستم فنی – اجتماعی ، استاد مشاور ، عاطفه غفرانی ،1395

 47. بررسی تجارب شهرداری کلان شهرهای منتخب بومی و بین المللی در حمایت از ورزش همگانی و ارائه الگوی مناسب برای شهر قم ، استاد مشاور ، ناصر شاهی 1395

 48. تحلیل راهبردی وضعیت صنعت شیلات استان هرمزگان در جهت توسعه صادرات ، استا راهنما ، مجتبی آریانژاد ،1395

 49. مطالعه وضعیت سواد اطلاعاتی مدیران مدارس ابتدایی و رابطه آن با هوش هیجانی آنها، استا راهنما ، الهام خودستانی،1395

 50. بررسی رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهر بیرجند ، استا راهنما ، محمد اسدالهی ،1395

 51. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر توسعه مهارتهای کارآفرینی سازمانی در صنعت چاپ و نشر استان قم، استا راهنما ، پریسا امان الله زاده ،1395

 52. شناسایی پیش نیازهای الزام آور برای استفاده از شاخص های منابع انسانی ، استا راهنما ، روح الله گرایلی درونکلا ، 1394
  مقایسه باورهای هذیانی درافراد سایکوتیک ناشی از مصرف آمفتامین بر اساس عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، استا راهنما ، فریده نصیری، 1394

 53. ارائه مدلی در آسیب شناسی شکاف دیجیتالی در نهاد ریاست جمهوری ، استا راهنما ، پروانه کمیجانی بزچلویی، 1394

 54. بررسی مقالات علمی مدیریت در نشریات ایرانی : با محوریت پاسخ به مسائل سازمان های دولتی کشور ، استاد مشاور ، عرفان موحدی فر، 1394

 55. ارائه الگوی مفهومی از تعامل بین پژوهش های دانشگاهی و نیازهای صنعتی در استان قم بر اساس مدل سه شاخگی (3C ) مورد مطالعه: سازمان صنعت و معدن و تجارت ، استا راهنما ، فائزه طاهری نژاد، 1394

 56. طراحی مدل شایستگی بازیگران قوه مقننه ، استا راهنما ، محمدعلی ستارخان، 1394

 57. بررسی تاثیر شخصیت برند بر تصمیم خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند و محتوای تبلیغات ، استا راهنما ، محدثه دهقان چاچکامی، 1394

 58. مطالعه عوامل وفاداری سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به محیط ومحل کار وارائه مدلی بومی در دانشگاه های منتخب ، استا راهنما ، طاهره آرام، 1394

 59. تاثیر نوگرایی مصرف کننده و اثرات اجتماعی برقصد خرید اینترنتی با در نظرگرفتن نقش میانجی سهولت استفاده و ریسک ادراک شده(مورد مطالعه:دانشجویان پردیس فارابی) ، استا راهنما ، زهرا فرجی، 1394

 60. بررسی تاثیر تصویراجتماعی ادراک شده, مادی گرایی و مدگرایی بر خرید وسواسی پوشاک؛ پیمایشی پیرامون دانشجویان دختر پردیس فارابی ، استا راهنما ، مرضیه رسولی ابدری، 1394

 61. کلیدهای جذب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مدل پیشنهادیS 4 در مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس) ، استا راهنما ، سینا عباس زاده، 1394

 62. طراحی الگوی کسب و کار دستاوردهای پژوهشی موسسات پژوهشی(مطالعه موردی:ایران داک) ، استا راهنما ، فریده بهرامی، 1394

 63. آسیب شناسی طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات در آموزش و پرورش استان همدان ، استا راهنما ، عباس خادمی زارع، 1394

 64. طراحی و اعتباربخشی مدل پاداش چندسطحی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (استاد راهنما)، مهران کرمی فخرآبادی، تابستان 1393

 65. بررسی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر اعتماد سازمانی (استاد راهنما)، حسین خجسته انلو، شهریور 1393

 66. بررسی چالشهای تبدیل دانش صنعتی به دانش صریح در سازمان نظامی (مطالعه موردی گردانهای‌توپخانه‌استان‌خوزستان) (استاد راهنما)، حمیدرضا بهمئی، تابستان 1393

 67. بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی و خرید وسواسی خریداران محصولات غذایی در شهر تهران (استاد راهنما)، ایمان بخشعلی، تابستان 1393

 68. بررسی اثربخش استراتژیهای ارتباطات بازاریابی بر حسب نوع محصول (خدمات بانکی مطالعه موردی بانک ملت) (استاد راهنما)، محسن پاشنا، خرداد 1393

 69. تأثیر رهبری معنوی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان صدا و سیمای تهران) (استاد راهنما)، مهدی رضایی، 1393

 70. بررسی و مطالعه موانع (مولفه ها) پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب و ارائه راهکارها (استاد راهنما)، سید محمد رکنی جو ، شهریور 1392

 71. بازخوانی اصول رهبری در قیام عاشورا (استاد راهنما)، ابراهیم کتابی، زمستان 1393

 72. بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمانهای B و A با استفاده از مدل BSC (استاد راهنما)، اشرف آزادی ریمله، 1392

 73. بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر واکنش هیجانی مشتریان ارزش ادراک شده و تمایلات‌رفتاری‌مشتریان‌در‌صنعت‌مواد‌‌‌شوینده (استاد راهنما)، داود وحدت پناه 1392

 74. بررسی‌تأثیر‌مولفه های‌ارتباطات اینترنتی‌در حوزه خدمات‌ الکترونیک‌ بر رضایت و وفاداری ‌مشتریان ‌بانک ‌بر اساس مدل (E-Servise) در بانکداری الکترونیک (استاد راهنما)، زهره اکبرآبادی، 1392

 75. آسیب شناسی آموزشی ضمن خدمات بر اساس مدل oem مطالعه موردی: آموزش های ضمن خدمت نواحی آموزش و پرورش استان قم (استاد راهنما)، مرضیه السادات حسینی، 1390

 76. بومی سازی نظام پرداخت مراکز درمانی بر اساس مطالعه کشورهای منتخب (استاد راهنما)، علیرضا صبوری، 1391

 77. بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر میزان پاسخگویی به مشتریان در بانکهای منتخب: (مطالعه موردی: بانک ملی استان قم) (استاد راهنما)، سجاد اسفندانی، 1393

 78. بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر شخصیت خرده فروش و عکس العمل مصرف کننده ، استاد مشاور ، سعیده صیادی، 1393

 79. بررسی تاثیررشد شرکتها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استا راهنما ، حسین شیخ شعاعی اختیارآبادی، 1393

 80. کیفیت تربیت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی مدیریت دانشگاه تهران ورابطه آن با کسب قابلیت های شغلی ، استاد مشاور ، امیر رهنما ، 1393

 81. تحلیل محتوای برنامه های تولید سیمای استان قم با رویکرد توجه به ترویج کارآفرینانه ( مورد پژوهشی: برنامه های پربیننده سال 91 ) (استاد راهنما)، سمیه نادری، 1392

 82. بررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزونی بانک کشاورزی در جذب مشتریان بر مبنای مدلimc (مطالعه موردی:بانک کشاورزی) ، استاد مشاور ، مهین کاشی پزان ، 1391

 83. شناسایی و اولویت بندی پیش شرطهای پیاده سازی دورکاری در سازمانهای دولتی ایران مطالعه موردی:استانداری همدان ، استاد مشاور ، جلال جباری، 1391

 84. بومی سازی نظام پرداخت مراکز درمانی براساس مطالعه کشورهای منتخب در حوزه های چهارگانه(سرانه-پرداخت به ازای بستری باتعدیل از نظر ترکیب مواد-کارانه) ، استا راهنما ، علیرضا صبوری، 1391

 85. بررسی رابطه بین قدرت و وابستگی در کانالهای توزیع: مطالعه موردی درصنعت فرش دستباف ایران، استاد مشاور ، شهریار محسنین، 1391

 86. شناسایی تاثیر رسانه بر قصد کارافرینانه در کارآفرینان نوپا ، استاد مشاور ، مهدی کاظمی، 1391

 87. شناسایی مولفه های مناسب مدیریت دانش در آموزش و پرورش وبررسی میزان آمادگی اجرای آن(مطالعه موردی:آموزش و پرورش استان قم) ، استا راهنما ، زینب سادات موسوی، 1391

 88. بررسی تاثیرارزش برندصنعتی برارزش برند ترکیبی وترجیح خرید مصرف کنندگان نهایی، استا راهنما ، احسان آقامیری حسین آبادی ، 1391

 89. بررسی راهکارهای ارتقائ نوآموری وخلاقیت جهت بهبود و افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی کوچک(مطالعه موردی: واحدهای صنعتی استان قم)، استا راهنما ، یاسر بیرقی سالک، 1391

 90. بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک سودهر سهم وسودتقسیمی هرسهم وهزینه سرمایه درشرکتهای پذیرش دربورس اوراق بهادارتهران ، استا راهنما ، جلال نادری سمیرمی، 1391

 91. ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی برتئوری مدرن وپست مدرن پرتفوی ونتایج حاصل از بکار گیری آنها دررتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری فعال ، استاد مشاور ، محمدباقر محمدی نژادپاشاکی، 1391

 92. مطالعه تطبیقی رابطه شاخص های کیفیت خدمات اینترنتی و برند سازی بانک های دولتی و بانک های خصوصی ، استاد مشاور ، زینب کاسب، 1391

 93. تبیین اثرات شاخصهای ابعادجو کاری بر استفاده از فناوری اطلاعات، استا راهنما ، حامد بردبار، 1391

 94. بررسی رضایت از خدمات پس از فروش گروه خودروسازی ساپیا با استفاده از مدل تتراکلاس (در شهر شیراز) ، استاد مشاور ، مسعود موسوی، 1391

 95. بررسی مقایسه ای برندسه دانشگاه تهران-تربیت مدرس و صنعتی شریف بر اساس مدل اکوسیستم برند دانشگاه ، استا راهنما ، حسین نظری، 1391

 96. بررسی علل معوق شدن مطالبات وام قرض الحسنه مهر ایران، استاد مشاور ، ناصر جمشیدی ، 1391

 97. نقش آموزش کارکنان بر توسعه دانش کاهش ضایعات سازمانی در شرکت مخابرات خراسان، استا راهنما ، عیسی حسن پور ،1390

 98. بررسی وارزیابی سطح بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات وکسب وکار در سازمان ازدیدگاه مدیران، استا راهنما ، حانیه بذرافشان ،1390

 99. بررسی موانع ایجاد نگرش کارآفرینانه در دانش آموختگان رشته علوم انسانی دبیرستان¬های شهر تهران، استاد مشاور، غلامعباس خوشبوئی ،1390

 100. رابطه بین فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان دبیران و مدیران آموزش و پرورش شهرستان باوی، استا راهنما ، سعید سعیدی ،1390

 101. بررسی رابطه بین آموزش بازاریابی بیمه و میزان فروش بیمه های اموال (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه ایران) ، استا راهنما ، حکیمه محبی خیرآبادی، 1390

 102. بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و بهره وری در مراکز آموزش عالی منتخب، استا راهنما ، ندا خاکی ،1390

 103. بررسی رابطه بین دین داری و رفتار شهروندی سازمانی (در سازمان های منتخب ، استا راهنما ، حسین خلیلیان ،1390

 104. بررسی ومطالعه اثر بخشی تیمی در بیو نیک زنبور عسل و مورچه ، استا راهنما ، فائزه قمی ،1390

 105. بررسی عوامل موثربر تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک:مدل هایTPB و TAM با کیفیت خدمات الکترونیک ، استا راهنما ، زینب مولوی ،1390

 106. شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب سپرده های سرمایه گذلری مدت دار و ارائه راهکارهای مناسب(مطالعه موردی:بانک پاسار گاد استان قم) ، استا راهنما ، هدی آهنج ،1390

 107. بررسی و ارزیابی عملکردآموزش های الکترونیکی(مطالعه موردی:دانشگاه قم ، استا راهنما ، طاهره اعتضادالسلطنه ،1390

 108. اثر بخشی تبلیغات بازرگانی بانک صادرات در رفتار مصرف کنندگان خدمات الکترونیکی استان قم (با استفاده از مدل آیدا) ، استا راهنما ، محسن شفیعی کمال آبادی ،1390

 109. منزلت وحی در هندسه پژوهش های علوم تجربی ، استاد مشاور ، حجت بیان مهر ،1390

 110. روشهای تامین منابع مالی در صنایع کوچک استان قم ، استا راهنما ، علی رضا پیرحاجاتی ،1390

 111. بررسی علل عدم رشد بیمه های انرژی (نفت-گاز و پتروشیمی) در صنعت بیمه کشور و ارائه راهکارهای مناسب ، استا راهنما ، معصومه شامی ،1390

 112. بررسی و مطالعه وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی و ارائه راهکار برای بهبود ، استا راهنما ، محمد زینل لنگرودی، 1390

 113. جایگاه یابی شرکتهای منتخب مواد غذایی در ایران از نظر مصرفکننده نهایی (مطالعه موردی مهرام دلپذیر تبرک و بهروز در تولید سس، استاد مشاور ، مصطفی شاهرضایی ،1390

 114. بررسی و مطالعه تاثیر ارزش های معنوی (پایبندی های عقیدتی در کاهش گرایش به فساد اداری ، استاد مشاور ، امید ابراهیمی ،1390

 115. تحلیل محتوای نهج البلاغه با رویکرد ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ، استا راهنما ، علیرضا واعظ جوادی ،1390

 116. طراحی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پژوهشکده بیمه بر اساس ارزیابی 360 درجه ، استا راهنما ، حسن مرادی،1389

 117. بررسی ارتباط یکپارچه برند (IBC ) ال جی در شرکت مادیران ، استا راهنما ، سعیده قاسمی،1389

 118. ارزیابی واحد منابع انسانی بانک صادرات ایران(سرپرستی استان تهرانبا استفاده از مدل تعالی منابع انسانی ، استا راهنما ، مجید بیگلری،1389

 119. بررسی رابطه بین سلسله مراتب ارزشی و تعهد شغلی در سازمانهای منتخب ، استا راهنما ، ندا اکبری وکیل آبادی،1389

 120. تحلیل و تبیین بحران در اقلیم منطقه ای و ارائه چارچوب ادراکی ( مطالعه موردی : مدیریت بحران منطقه سمیرم با بافت خوشه فرهنگی خاص در سال 88-87) ، استا راهنما ، مسعود پیرمرادیان،1389

 121. بررسی انطباق برنامه های آموزشی با استراتژیهای کلان و عملیاتی سازمان با رویکرد ، استاد مشاور ، سیدعلی حسنی،1389
  طراحی و ارائه مدل کاربردی مدل آموزشی و بررسی رابطه مولفه های آن با میزان موفقیت مدیران مدارس غیر انتفاعی ( مطالعه موردی شهر تهران) ، استا راهنما ، محمدحسین امیدخدا،.1389

 122. بررسی رابطه بین خودکارآمدی مدیران و میزان استرس آنها در سازمانهای منتخب، فرزانه هاشمیان (شهریور 1388)

 123. بررسی رابطه بین مولفه های معنویت محیط و میزان اثربخشی کارکنان شعب بانک ملی ایران در شهرستان قائم شهر ، سامره شجاعی (پاییز 1388)

 124. بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی و مولفه های فضای سازمانی ، عباس خزاعی (شهریور 1388)

 125. مطالعه و اولویت بندی انوع فرصت های سرمایه گذاری درفضاهای کالبدی شهر قم (از دیدگاه ساختمان و عمران شهری)، علی امیر حسینی (مرداد 88 – 1387)

 126. بررسی تأثیرات ابعاد و سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی در کارکنان شهرداری، سمیرا عبداللهی مورچه خورتی (1388)

 127. بررسی ارتباط بین ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل (TQM) با عملیات رهبری خدمت در شرکت گاز استان کرمانشاه ،نسترن سوار (1388)

 128. بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و اثربخشی آن (مطالعه موردی در شرکت نفت اهواز) ، لیلا مردانی کتکی (شهریور 1388)

 129. امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد به حقوق شهروندی ، فرزانه جاویدی حق سرشت (مهر 1388)

 130. تحلیل و تبیین مدیریت بحران در اقلیم منطقه ای و ارائه چارچوب ادراکی (مطالعه موردی: مدیریت بحران منطقه سمیرم بافت خوشه فرهنگی خاص)، مسعود پیرمردایان (88-1387)

 131. بررسی انطباق برنامه های آموزشی با استراتژیهای کلان و عملیاتی سازمان (مطالعه موردی: شرکت های منتخب)، حسنی (88 – 1387)

 132. بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و درگیری کارکنان در کار، هادی احمدی آزرم (88-1387)

 133. بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شادکامی و احساس بهزیستی و اثرات آن بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل ثبت و احوال یزد)، سمیه غلامزاده (88-1387)

 134. بررسی رابطه بین تیپ شخصیت (A&B) و سبک مدیریت، نرگس السادات فاتحی (1387)

 135. بررسی ارتباط بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) در استان قم ، فردین وکیلی (1387)

 136. بررسی وضعیت انطباق ویژگی های شاغل با شغل در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم و ارائه راهکار به منظور بهبود تطبیق شغل با شاغل، عظیمه نمازی (1387)

 137. بررسی عوامل رفتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی (سازمانهای دولتی منتخب در استان تهران)، گلناز احمدی (1387)

 138. بررسی رابطه اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در سازمانهای منتخب ، نفیسه زروندی (1387)

 139. بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم سازی و شخصیت مدیران براساس مدل (Big-5) مک کری و کوستا در سازمانهای منتخب، لیلا طاهری (1387)

 140. رابطه بین شخصیت سالم مدیران و عملکرد موسسات فرهنگی استان قم، زهرا موسوی (1387)

 141. بررسی رابطه بین مهارتهای شنود موثر و تعهد سازمانی کارکنان در سازمانهای منتخب، فاطمه شریعتی (1387)

 142. بررسی اثربخشی استراتژیهای مدیریت تضاد برای حل تعارضات سازمانی در دستگاههای اجرائی قم ، جواد پیرحاجاتی (1387)

 143. بررسی ارتباط بین خود رهبری وتعهد کارکنان در بانک تجارت ، ابراهیم اخلاقی (1387)

 144. بررسی بازار مداری محصولات چین از دیدگاه توزیع کنندگان نهایی ، حمیدرضا نریمانی (اسفند 1387)

 145. بررسی و مطالعه استراتژیها و الگوی مدیریتی پیشوایان دین در تعامل با مدیریت سیاسی جامعه (مطالعه موردی: استراتژی های نهضت عاشورا)، علیرضا کاظم پور (اسفند 1387)

 146. بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهره گیری از (IT) در سازمانهای منتخب ، نیره عموحسنی (1386)

 147. بررسی ارتباط بین عوامل موثر در جذب و نگهداشت نیروی انسانی و بهره وری در شعب منتخب بانک کشاورزی (مطالعه موردی: شعب منتخب استان قم) ، اعظم زنجانی (1386)

 148. بررسی و مطالعه عوامل موثر بر ارتقاء انگیزش پرسنل وزارت جهاد کشاورزی استان تهران، قاسم اسفندیاری (1385)

 149. طراحی مدل روابط عمومی کارآمد در سازمانهای دولتی استان مازندران، حسن اسلامی (1385)

 150. بررسی تأثیر استقرار مدیریت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات (مطالعه شرکت گاز استان قم) سال 1385، زهرا حیدرنیا (1385)

 151. تبیین و سنجش مؤلفه های اخلاق کار و میزان رضایت ارباب رجوع در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، محمدحجت نویدفر (1385)

 152. بررسی موانع عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در جلب مشارکت مردمی، فاطمه گورانی 1385

 153. بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیران مدارس غیر انتفاعی با استفاده از (مدل CSF) مطالعه موردی شهر تهران، محمدحسین امید خدا، 1389

 154. بررسی رابطه بین ارتباط فرا فردی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، سمیه زراعت کار، 1387

 155. بررسی و مطالعه انواع فرصتهای سرمایه گذاری در فضای کالبدی شهر قم، علی امیرحسینی

 156. بررسی رابطه ابعاد کیفیت آموزش نیروی انسانی و میزان موفقیت دوره های آموزشی کارآفرینی در استان قم، محمد اردیبهشت

 157. بررسی نگرش و آشنایی دبیران آموزش و پرورش در مدیریت نسبت به آموزش، توسعه و بکارگیری راهبردهای یاددهی – یادگیری در آموزش و پرورش، علی نوری…

 158. بررسی ارتباط بین مهارت های ارتباطی کارکنان و ارتباطات کارآفرینانه در ستاد مرکزی دانشگاه تهران، علیرضا رضوانی توتکانی …

 159. بررسی امکان پیاده سازی برنامه ریزی جانشینی در سازمان جامعه المصطفی(ص) العالمیه، حسین ابراهیمی، 1390

 160. بررسی رابطه میان کاربرد شیوه های بازاریابی درونی و رضایت مشتریان شعب بانک تجارت در شهر تهران، غلامرضا امیری

 161. بررسی مقایسه ای عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL، زینب بزاز، 1390

راهنمایی پروژه های کارشناسی (دانشگاه تهران)

 1. مدیریت زمان (اصول، مفاهیم، شیوه اجرا و کاربرد)، زهرا عابدینی مقانکی 1388

 2. بررسی پیشینه و تاریخچه آزمونهای شغلی در طول تاریخ و مدلها و انواع آن، مرضیه سادات خرازانی 1388

 3. بررسی مبانی، اصول و پیشینه مدیریت اسلامی از آغاز تا هزاره سوم، مریم جوادی 1387

 4. تحلیل و بررسی وضعیت مشاغل در هزاره سوم و اینده کسب و کار و شغل در جهان، حمید قربانی 88-1387

 5. بررسی و تحلیل مدیریت اسلامی، جواد آقایی 1387

 6. اصول و مبانی اخلاق حرفه ای، سامان موحدی راد 1387

 7. نگاهی نو به روابط کار (از عصر دیرین تا روزگار پسین)، لیلی السادات وحیدی 1386

 8. بررسی موانع بهره مندی از فنآوری اطلاعات در شهرداری قم ، محمدعلی حسین زاده یزدی 1387

 9. بررسی مطالعه میزان استرس (فشار عصبی) و رابطه آن با میزان دینداری افراد، منیره زائری – تیرماه 1386

 10. روش مدیریت پیامبران و اولیاء و الگوهای مدیریتی آن در قرآن کریم، فاطمه آرمیده 1385

راهنمایی پایان نامه ها (سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی)

 1. شناسایی و تدوین استانداردهای علمی و عملکردی مدیران آموزشی مدارس متوسط شهر تهران و ارائه الگوی مناسب، بیتا عبدالحسینی

 2. بررسی علل و عوامل خانوادگی بزهکاری نوجوانان پسر در کانون اصلاح و تربیت اهواز، سیدمحمد حسین صافی

 3. بررسی انتظارات فراگیران متوسطه از مشاورین آموزشی ، علیرضا مهرشاد

 4. بررسی روشهای مطلوب با نشاط کردن تربیت دینی از دیدگاه دانش آموزان متوسطه پسرانه، محمدکاظم مهرآقا

 5. ارتباط بین آموزه های دینی (باورها و مناسک) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، غلامرضا گلچین بیدگلی

 6. مقایسه انتصاب مدیران و نظارت بر آنان در نظام اداری امام علی (ع) و نظام بوروکراسی بصورت مقایسه ای و تطبیقی، محمدیحیی وقار

 7. بررسی میزان آشنایی معلمان شهر قم با مهارتهای زندگی و کاربرد آنها در کلاس درس، سیدعبدالمجید سجادی

 8. بررسی رابطه بین وضعیت فیزیکی مدارس دولتی شهرستان ورامین با پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان سال تحصیلی 83-82

 9. بررسی نیاز بازار کار فارغ التحصیلان دختر هنرستانهای فنی و حرفه ای در مشاغل مرتبط و رشته های تحصیلی در برنامه دوم و سوم توسعه استان قم، نجم السادات میرناصری

 10. بررسی نظرات مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای درباره مشکلات اجرایی و آموزشی هنرستانهای فنی و حرفه ای استان قم در سال 83-82، ناصر الیاسی

 11. بررسی ویژگی های فردی مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه سوم قم در سال تحصیلی 82-81 و تأثیر آن در موفقیت کاری آنها، طاهره عامری فر

 12. بررسی اثر نظارت و راهنمایی های آموزش بالینی بر کیفیت یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمان قم، محمدرحیمی