فهرست کارگاه ها

کارگاهها، سمینارها و دوره های آموزشی

 • سمینار کارآفرینی در نظام ارزشی، دانشگاه تهران پردیس قم، دی ماه 1384
 • سمینار و کارگاه مهارتهای تیم سازی و کار گروهی و ارائه الگوهای 6گانه عملی، دانشگاه تهران پردیس قم،  دی ماه 1385
 • مدیریت زمان و روشهای استفاده بهینه از وقت، دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهران، آذر  1384
 • مهارتهای زندگی در هزاره سوم، استانداری استان قم، آبان 1384
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه، کارکنان دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1384
 • مدیریت بهره وری از زمان و طراحی برنامه های هفتگی و یادگیری، دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهران، آذر 1384
 • وظایف اساسی (NGO) ها و اینده فراروی آنها، کمسیون بانوان استانداری استان قم، 1382
 • مهارتهای یادگیری پیشرفته، کمسیون بانوان استانداری استان قم، 1381
 • آموزش و پرورش در هزاره سوم (اینده پژوهی)، شورای علمی سند ملی شواریعالی آموزش و پرورش، بهمن 1384
 • مهارتهای گزارش نویسی پژوهشی و سازمانی، کمسیون بانوان استانداری قم، 1380
 • مهارتهای مدیریت زندگی با رویکرد هدفمند، سازمان آموزش و پرورش استان قم)، 1379
 • آموزش در سدة بیست و یکم و نظام آموزشی ایران، دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهران، آذر 1384
 • مدیریت طراحی زمان، سازمان آموزش و پروش استان قم، 1381
 • کارگاه فنون تدریس جدید، سازمان آموزش و پرورش استان قم، آذر 1385
 • آموزش مهارتهای برنامه ریزی در زندگی و یادگیری، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دی ماه 1382
 • سمینار تفکر برنامه ای در مدیریت اوقات فراغت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، آذر 1380
 • کارگاه الگوها و فنون پیشرفته ارزشیابی ویژه اساتید، دانشگاه جامع علمی –کاربردی تهران، بهمن 1385
 • سمینار کارآفرینی (مدلی برای تدریس) به شیوه جدید، معاونت پژوهشی حوزه علمیه خواهران، آبان 1383
 • مدیریت زمان و استفاده بهینه از برنامه ریزی زمان، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دی ماه 1381
 • سمینار تدوین آثار علمی به شیوة مدولار (پیمانه ای)، معاونت پژوهشی حوزه علمیه خواهران، آبان 1383
 • آموزش مهارتهای برنامه ریزی در زندگی و یادگیری، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دی ماه 1382
 • آموزش بهینه – تبلیغ کارآمد، دفتر تبلیغات اسلامی – حوزه علمیه قم، اسفند 1382
 • فنون تدریس با رویکرد به هزاره سوم و الگوهای جدید، دانشگاه باقر العلوم، آذر 1381
 • کارگاه روش تحقیق، موسسه اشراق، مرداد 1380
 • کارگاه آموزشی سارقان زمان و برنامه ریزی کارآمد، واحد آموزش مدارس حوزه علمیه، دی ماه 1382
 • کارگاه اصول اولیه تحقیقات میدانی، دانشگاه آزاد قم، 1380
 • مدیریت زمان، موسسه اشراق، مرداد 1380
 • استانداردهای آموزشی و جایگاه ایران، سازمان آموزش و پرورش استان، قم آذر 1382
 • مدیریت اطلاعات در عصر ارتباطات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مهر 1382
 • مدیریت مراکز آموزشی با رویکرد تحولی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آذر 1381
 • مهارتهای زندگی و مدیریت خانواده، موسسه اشراق، مرداد 1380
 • شوش باستان در هزاره سوم، شهرداری شهرستان شوش، 1380
 • مهارتهای تحقیق و برنامه ریزی، موسسه اشراق، مرداد 1380
 • ارائه مقاله پژوهش روشمند و موانع هفت گانه آن، باشگاه پژوهشگران جوان، بهمن 1381
 • مدیریت روابط عمومی کارآمد در عصر اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خرداد 1382
 • مهارتهای برنامه ریزی و پژوهش ویژه حوزویان، حوزه علمیه بوشهر(برادران)، دی ماه 1381
 • کارگاه مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی، سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشکده پزشکی قم، آذر 1381
 • بررسی تحلیلی مدیریت نبوی در جامعه و خانواده، موسسه حضرت امام حسن(ع)، آبان 1380
 • مهارتهای زندگی و یادگیری، حوزه علمیه بوشهر (خواهران)، دی ماه 1381
 • نقش خانواده و مدرسه در هماهنگی تربیت فرزندان، سازمان آموزش و پرورش استان قم، آبان 1385
 • کارگاه روش تحقیق و شیوه پایان نامه نویسی پردیس قم – دانشگاه تهران، آذر 1384
 • کارگاه پیشینه کاوی در روش تحقیق، موسسه اشراق، آبان 1381
 • جهانی شدن و نظام تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران – دانشکده وان شناسی و علوم تربیتی، 1383
 • استانداردهای ارزیابی مراکز آموزش عالی، دانشگاه جامع علمی – کاربردی، اسفند 1384
 • مهارتهای زندگی و اصول برنامه ریزی یادگیری، بسیج بانوان استان قم، آبان 1384
 • آموزش و توسعه، سازمان آموزش و پرورش استان تهران، 1383
 • سمینار و کارگاه انگیزش در کار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دی ماه 1385
 • کارگاه کارآفرینی در برنامه ریزی و محتواهای درسی، شورایعالی آموزشی و پرورش، آذرماه 1387
 • مدیریت زمان و انگیزش تحصیلی، دانشگاه معارف، 1386
 • کارآفرینی در نظام ارزشی با رویکرد به صنعت و معدن، سازمان و توسعه معادن ایران، بهمن 1388
 • مدیریت زمان و انگیزش، دانشگاه شیراز، آذر 1388
 • مدیریت زمان و رموز موفقیت، دانشگاه یاسوج، دی 1388
 • الگوهای برتر تدریس و مدیریت کلاس، آستان قدس رضوی، دی 1388
 • مدیریت تیمی و تیم سازی در سازمان، مرکز آموزش و پژوهشی استانداری قم، دی 1388
 • مهارتهای مدیریت زمان (از نظر تا عمل)، کارگاهی، عملی و اجرای آزمون، 1393
 • مهارتهای ارتباط مؤثر در سازمان و آموزش، کارگاهی و عملی، 1393
 • مهارتهای سبک زندگی متعالی، کارگاهی و عملی، 1393
 • مهارتهای شهروندی بهزیستی، کارگاهی، عملی و اجرای آزمون، 1393
 • فنون تدریس پیشرفته، کارگاهی و عملی، 1393
 • فنون ارزشیابی پیشرفته (هزاره سوم)، کارگاهی و عملی، 1393
 • مهارتهای اخلاق حرفه ای و کاربردی، کارگاهی و عملی، 1393
 • مبانی مقاله نویسی و فنون چاپ، کارگاهی و عملی، 1393
 • روش تحقیق فشردهplan نگاری، کارگاهی و عملی، 1393
 • معلم و مدیر شایسته در عصر تغییر، کارگاهی و عملی، 1393
 • روش تحقیق پیشرفته، کارگاهی و عملی، 1393
 • آموزش خانواده، کارگاهی و عملی، 1393
 • مبانی تربیت فرزندان در عصر رسانه، کارگاهی و عملی، 1393
 • آسیب‌شناسی تربیت دینی فرزندان، کارگاهی و عملی ، 1393
 • کارگاه «زمان آفرینی»، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1394
 • کارگاه برنامه ریزی «فرد و سازمان»، وزارت آموزش و پرورش، تهران، 1394
 • کارگاه ارزشیابی و فنون تدریس، ویژه اساتید، دانشگاه جامع قم، 1394
 • کارگاه مدیریت فرهنگی دانشگاه ها، نهاد مقام معظم رهبری، تهران، 1395
 • کارگاه مبانی اخلاق حرفه ای در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استان قم، 1395
 • کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی نوین، دانشگاه علوم پزشکی استان قم، 1395
 • کارگاه زمان آفرینی و تحولات آموزشی در هزاره سوم، وزارت آموزش و پرورش، 1396
 • کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی «فرد و سازمان»، تهران، دیوان محاسبات کل کشور، 1396
 • کارگاه تعامل با دانشجویان در عصر فنون تدریس جدید، دانشگاه جامع علمی کاربردی، اراک، 1396
 • کارگاه مبانی برنامه ریزی و زمان آفرینی، دیوان محاسبات کل کشور، 1396
 • کارگاه روش تحقیق کیفی و مبانی آن با رویکرد به مقاله نویسی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، 1396
 • کارگاه روشهای نوین مقاله نویسی، اساتید شاهد و ایثارگر، بنیاد شهید و ایثارگران قم، 1396