سوابق تحصیلی

رتبه علمی : استاد تمام

الف : تحصیلات

ب : زمینه های تدریس

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)

پ : زمینه های تخصصی