سوابق اجرایی

 1. رئیس دانشگاه فرهنگیان کل کشور (1396 تاکنون)

 2. عضو مجمع جهانی صلح اسلامی

 3. عضو شورای راهبردی دیوان محاسبات کشور

 4. عضو هیات ممیز دانشگاه تهران

 5. رئیس دانشكده مدیریت وحسابداری – پردیس فارابی دانشگاه تهران (1392- 1395)

 6. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران – پردیس فارابی (قم)

 7. عضو کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 8. عضو گروه کارآفرینی و رئیس مرکز کارآفرینی پردیس فارابی قم دانشگاه تهران

 9. عضو کمیته مرکزی کارآفرینی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

 10. عضو کمیته آمایش رشته ها – دانشگاه تهران

 11. عضو کارگروه تدوین سند مالی نظام آموزش و تربیت

 12. عضو کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران

 13. عضو کمیسیون علوم رفتاری دانشگاه تهران

 14. عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران (2 دوره به مدت 4 سال)

 15. عضو کمیته تدوین سند راهبردی آموز دیوان محاسبات کل کشور 1395-1396

 16. عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران (1393-1396)

 17. عضو کمیته راهبردی دیوان محاسبات کل کشور 1396

 18. رئیس دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران (از سال 1388- 1385)

 19. کارشناس کمیته تلفیق، مدیریت حوزة علمیه قم، دفتر طرح و برنامه (سال 84-1382)

 20. عضو شورای آموزش و پژوهش مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی قم (سال1382 تا کنون)

 21. عضو کمیته تخصصی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم (از سال 1385 تا کنون)

 22. معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت – پردیس قم دانشگاه تهران (سال85-1384)

 23. عضو شورای پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان قم از سال (سال1378 تا کنون)

 24. رئیس مرکز کارآفرینی پردیس قم وعضو کمیته کار– دانشگاه تهران (از سال 1382 تا کنون)

 25. عضو کمیته بهبود بهره وری و ارتقاء کیفیت آموزش عمومی کشور باستناد حکم شماره 6/3875/200 مورخ 5/8/82

 26. عضو شورای آموزش و پژوهش مرکز آموزش مدیریت دولتی قم به استناد حکم شماره 7933/61 سال (85-1381)

 27. کارشناس پژوهش های میدانی مرکز مطالعات تربیت اسلامی، پژوهشکده تعلیم و تربیت (سال81-1378)

 28. مشاور و عضو هیأت علمی «تدوین سند ملی و راهبردی» نظام جامع توسعه آموزش و پرورش کشور طی حکم شماره 1/1383/12 مورخ 16/4/83

 29. دبیر کمیته منطقه 1و2 معاونین پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش (سال82-1381)

 30. عضو کمیته پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان قم (1385-1378)

 31. عضو هیأت مدیره موسسه پژوهشی – فرهنگی اندیشه تبلیغ (سال83-1382)

 32. ارزیاب منابع و متون علمی – دانشگاه جامع علمی – کاربردی (سال1385)

 33. عضو شورای آموزشی دانشگاه، جامع علمی – کاربردی (سال85-1384)

 34. کارشناس مسئول آموزش – دفتر تبلیغات – طرح هجرت آموزش مبلغین (سال83-1381)

 35. مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش (سال1383)

 36. عضو هیأت مدیره موسسه معصوم اندیشه (83-1382)

 37. عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی – پژوهشی تحول آفرین (سال 83-1378)

 38. مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها – وزارت آموزش و پرورش (سال 83-1380)