اعتقاد آموزش دهنده مهم‌ترین عامل جایگزینی پژوهش محوری بر حفظ محوری در مدارس / مصاحبه با دکتر حسین خنیفر / سلسله گفتگو های کارشناسی با موضوع ارتقای فرهنگ مطالعه / پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین / سه شنبه 16 آبان 1396

 گفتگو با دکتر حسین خنیفر؛ پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران / دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران / شماره 97 / بهمن و اسفند 1392