آدرس محل کار:

(قم) کیلومتر پنج جاده قدیم (قم - تهران) بلوار دانشگاه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدریت و حسابداری

Telephone : 025-36166125

Email : Khanifar@ut.ac.ir